ประกาศ

ตารางสอบประมวลความรู้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

 

กลุ่มวิชาการจัดการ

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มวิชาการตลาด

กลุ่มวิชาการเงิน

*กรณีศึกษา สำหรับการสอบประมวลความรู้ (กลุ่มวิชาการตลาด)