บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561


สอบวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ห้องสอบ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 5 ชั้น 1

โปรดแต่งกายสุภาพ และนำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบสัมภาษณ์ **