บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

วันเรียนวิชาปรับพื้นฐาน              5 – 26 พฤษภาคม 2561

(ไฟล์) ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 5 - 12 พฤษภาคม 2561** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยนักศึกษา

สามารถปริ้นท์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เเละค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 5 พ.ค.61เป็นต้นไป

มีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 2 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561

ชำระเงินในวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2561

(ไฟล์) ตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 CEO MBA

(ไฟล์) ตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561  I MBA เเละ E MBA

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ให้นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ก่อนที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับหนังสือเรียน (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 2 - 16 มิ.ย. 2561

(ไฟล์) รายละเอียดการรับหนังสือเรียน