ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประจำภาคฤดูร้อน(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 1

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 2

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 3

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 4

 

 
เอกสารหลักฐานที่เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

1. Print ใบสมัครสอบคัดเลือก จากหน้า web http://202.28.9.143/registrar/apphome.asp 

 

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ธนาคาร , กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

    , ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2

 

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ 

 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด

 

7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

 

8. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

 

9.หนังสือรับรองการทำงาน