ประกาศ

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

คลิกที่นี่ >>> ภาคปกติเเละภาคค่ำ

คลิกที่นี่ >>> ภาคเสาร์ อาทิตย์ , IE เเละ IM 

คลิกที่นี่ >>> ME และ EM

คลิกที่นี่ >>> ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

 

*หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ทางหลักสูตรฯไม่ได้กำหนดรายวิชาปรับพื้นฐาน หมายถึง นักศึกษาไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน