ผลการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาปรับความรู้พื้นฐาน

  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5504 อาคาร 5 ชั้น 5
    วิชา SM 001 แคลคูลัส วิชา SM 002 สถิติธุรกิจ วิชา SM 003 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการโปรแกรม
  • กลุ่มวิชาทางธุรกิจ สอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 5504 อาคาร 5 ชั้น 5
    วิชา SE001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชา SA001 หลักการบัญชี วิชา SA002 การเงินธุรกิจ

หมายเหตุ

  • วันสอบข้อเขียน โปรดเตรียมปากกา ดินสอ 2 B และเครื่องคิดเลขมาด้วย
  • สำหรับนักศึกษาที่ต้องทดสอบทั้ง 2 กลุ่มวิชา ทางหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนว่าจะให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรับความรู้พื้นฐานวิชาใด
  • นักศึกษาต้องชำระเงินค่าแรกเข้าและค่าเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ภายในวันที่ 17 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 (ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  • บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าแรกเข้าทุกกรณี