บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา

(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ CEO MBA

(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ iMBA และ eMBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน                         31 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2561

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ                    เริ่มเรียนวันที่ 2 เมษายน 2561

ภาคเสาร์-อาทิตย์                                   เริ่มเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2561

**วิชาปรับพื้นฐานและตารางเรียน จะแจ้งให้ทราบในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาปริ้นเเละชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2561** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 2 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561

ชำระเงินในวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ : สำหรับตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 22 เมษายน 2561

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ให้นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ก่อนที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1