บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
ประจำปีการศึกษา 2561


วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

หมายเหตุ : ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครนำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์