ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2561

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเช้า 

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคบ่าย

 

เอกสารหลักฐานที่เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
1. Print ใบสมัครสอบคัดเลือก จากหน้า web http://202.28.9.143/registrar/apphome.asp 
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ธนาคาร , กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    , ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
8. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
9.หนังสือรับรองการทำงาน