บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ประจำปีการศึกษา 2561


วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ตึก 9 ชั้น 3

โปรดแต่งกายสุภาพ และนำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ : รายชื่อที่มี *** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบสัมภาษณ์