บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2561
(รอบที่ 1)
 

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1