ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

 

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการส่งเล่มเพื่อขอสอบ IS เป็นวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  โดยการจัดรูปเล่มเรียงลำดับตามนี้

1.ใบปะหน้า ให้ใส่เป็นหน้าแรก    คลิ้กที่นี่ >>> แบบฟอร์มใบปะหน้า

2. เล่ม IS   (เนื้อหาบทที่ 1-5 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด)  คลิ้กที่นี่ >>> รูปแบบเล่ม IS

3. แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (อยู่หน้าสุดท้ายของเล่ม)

4. เย็บเล่มโดยกระดูกงู โดยเรียงลำดับ ข้อ ที่ 1,2,3

5.ใบปะหน้า ต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติให้นักศึกษาสามารถขึ้นสอบเล่มได้

*นักศึกษาต้องส่งเล่มสมบูรณ์ คนละ 3 เล่ม ดังรายละเอียดด้านบน

**นักศึกษาต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ของประธาน กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ชัดเจนในใบปะหน้า

*** ส่งภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในเวลา18.00 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1