ประกาศตารางสอบ

>> ตารางการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 <<

สอบระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

examination