slide banner-new0

รายละเอียดทุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%

(สำหรับผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 และสมัครเรียนภายใน 15 มีนาคม 2561)

  1. ผู้รับทุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10 % จะต้องเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะได้รับทุนส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต 10% และยกเว้นค่าสมัครเรียนจำนวน 900 บาท หากสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
  2. ผู้สมัครจะต้องนำ Gift Voucher ที่ได้รับในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรมาแสดงเพื่อประกอบการขอรับสิทธิพิเศษนี้ในวันสอบสัมภาษณ์
  3. ขอสงวนสิทธิ์พิเศษนี้เฉพาะบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 เท่านั้น (ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 และ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561) โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

หมายเหตุ: หากท่านต้องการข้อแนะนำในการศึกษา หรือสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เบอร์ 02-697-6880; 02-697-6882; 095-367-5512, Facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย