บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560