บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 5503 อาคาร 5 ชั้น 5