ประกาศ

ตารางการสอบโครงร่าง วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 

>>> ข้อปฏิบัติในการส่ง เล่มโครงร่าง การศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> การจัดเล่ม การศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

>>> กลุ่มวิชา การจัดการโลจิสติกส์

>>> กลุ่ม วิชาการตลาด