การยื่นขอสอบป้องกัน Proposal วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ้กที่นี่ >>> ใบคำร้องขอยื่นสอบ Proposal

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

กลุ่มวิชาการตลาด

1.รายละเอียดในการยื่นสอบป้องกัน Proposal (บทที่ 1-3)

2.รายละเอียดในการจัดทำเล่มสมบูรณ์ (บทที่ 1-5)

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1.รายละเอียดในการยื่นสอบป้องกัน Proposal (บทที่ 1-3)

2.รายละเอียดในการจัดทำเล่มสมบูรณ์ (บทที่ 1-5)

กลุ่มวิชาการจัดการ

1.รายละเอียดในการยื่นสอบป้องกัน Proposal (บทที่ 1-3)

กลุ่มวิชาการเงิน

1.รายละเอียดในการยื่นสอบป้องกัน Proposal (บทที่ 1-3)