ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่มาสัมภาษณ์