หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

 

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารชุดที่ 1 (ทุกกลุ่มวิชา)

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารชุดที่ 2 (เฉพาะกลุ่มวิชาการตลาด)

เอกสารชุดที่ 3 (เฉพาะกลุ่มวิชาการเงิน)

 คลิ้กที่นี่ >>>  Capital Budgeting Case

 คลิ้กที่นี่ >>>  Corporate Finance Case 1

คลิ้กที่นี่ >>> Corporate Finance Case 2

คลิ้กที่นี่ >>>  Investment Case

คลิ้กที่นี่ >>>Test