ผลสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาปรับความรู้พื้นฐาน วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5402 อาคาร 5 ชั้น 4
  วิชา SM 001 แคลคูลัส วิชา SM 002 สถิติธุรกิจ วิชา SM 003 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการโปรแกรม
 • กลุ่มวิชาทางธุรกิจ สอบวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 5402 อาคาร 5 ชั้น 4
  วิชา SE001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชา SA001 หลักการบัญชี วิชา SA002 การเงินธุรกิจ

หมายเหตุ

 • วันสอบข้อเขียน โปรดเตรียมปากกา ดินสอ 2 B และเครื่องคิดเลขมาด้วย
 • นักศึกษาต้องชาระเงินค่าแรกเข้าและค่าเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ภายในวันที่ 10 - 17  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 (ปิดทาการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าแรกเข้าทุกกรณี