รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 5604 อาคาร 5 ชั้น 6

โปรดแต่งกายสุภาพ นำใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวห้อง 5603 อาคาร 5 ชั้น 6

*** หมายเหตุ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบสัมภาษณ์