รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ห้อง 5504 อาคาร 5 ชั้น 5

*** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพ นำใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์