รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)