รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ปีการศึกษา 2560

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 

ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิ้กที่นี่>>> เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์