Newsรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์<< คลิกที่นี่


*สอบวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ห้องสอบที่ 1 และ 2 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

หมายเหตุ

  • โปรดแต่งกายสุภาพ
  • นำใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
  • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนสัมภาษณ์