Trumb annon2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาโท อาคาร 5 ชั้น 1