หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA 

ตารางการสอบเล่มสมบูรณ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการเงิน