ประกาศคะเเนนสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS (40%)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA 

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการเงิน

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์