ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ภาคปลาย) ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน ใบภายในวันที่ 22 มกราคม 2560

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิ้กที่นี่ >>> ปฎิทินการศึกษา