ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ตารางการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

สำหรับ นักศึกษา รหัส 15 (รอบ 4 และนักศึกษาที่ลงทะเบียน การศึกษาค้นคว้าอิสระในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางการทำ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560