ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์