brn is t

ประกาศอาจารย์ที่ปรึกษาการทำ IS ปีการศึกษา 2/2557

เนื้อหา:

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง( IS) ปีการศึกษา 2/2557 สามารถเข้าดู

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่  https://sites.google.com/site/isceomba56/