หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) สำหรับนักศึกษา รหัส 15

                                                    คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

                                                    คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                                    คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด

                                                    คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการเงิน

                                                    คลิ้กที่นี่ >>> การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

                                         

                                              *สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่ง สำเนาหัวข้อ IS 1 ชุด

                                             ให้นำมาส่งภายในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 จนถึงเวลา 16.00 น.ที่บัณฑิตวิทยาลัย