ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
CEO MBA

ตารางการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

คลิ้กที่นี่ >>> คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ปากเปล่า

                        คลิ้กที่นี่ >>> ภาคปกติ

                        คลิ้กที่นี่ >>> ภาคค่ำ

                        คลิ้กที่นี่ >>> ภาคเสาร์-อาทิตย์

                        คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ : 1.กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตารางการสอบประมวลความรู้ปากเปล่าจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง
                 2.รายชื่อนักศึกษาที่ประกาศในตารางเป็นไปตามการลงทะเบียนล่วงหน้า                                                                                                                                โดยผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด