หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

การส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ฉบับสมบูรณ์ สำหรับ นักศึกษารหัส 14 เเละตกค้าง

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดการส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ฉบับสมบูรณ์