ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาลัยหอการค้าไทย

               หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA                   

                                    ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                           จึงให้นักศึกษาหลักสูตร CEO MBA ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  ดำเนินการตามรายละเอียดที่ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้

 

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางการศึกษาค้นคว้าอิสระ(ฉบับส่าสุด)
คลิ้กที่นี่
>>> รูปแบบการเขียนและส่งบทความ
คลิ้กที่นี่ >>> ตารางการสอบเล่มสมบูรณ์วิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
คลิ้กที่นี่ >>>    ตารางการสอบเล่มสมบูรณ์วิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์