newupdate

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

       วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบที่ 1 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1