Anounment CeoMBA

**Update** ตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร CEO MBA

ตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

 

 ตารางสอนปี 1 (รหัส 14)

ตารางสอนปี 2 (รหัส 13)