บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประกาศงดการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 

ของนักศึกษา CEO MBA รหัส 15

เเต่ยังคงให้นักศึกษายื่นเสนอหัวข้อรายงาน IS (ล่าสุด) ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ตามเดิม

โดยส่งการยื่นเสนอหัวข้อที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลา 16.00 น.