ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
CEO MBA

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ปากเปล่าในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ปากเปล่า

1.นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
2.นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนและผลการเรียนในแต่ละวิชาเป็นไปตามที่   หลักสูตรฯกำหนด
3.หากนักศึกษาท่านใดไม่ผ่านเกณฑ์ใน 2 ข้อเบื้องต้นนี้ ทางหลักสูตรฯจะทำการถอนวิชาการสอบประมวลความรู้ปากเปล่าออก สำหรับการสอบครั้งนี้ (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559)

ตารางรายชื่อนักศึกษาเเละคณะกรรมการ การสอบประมวลความรู้ปากเปล่าประจำภาคฤดูร้อน               ปีการศึกษา 2559

คลิ้กที่นี่ >>> ภาคปกติ

คลิ้กที่นี่ >>> ภาคค่ำ

คลิ้กที่นี่ >>> ภาคเสาร์-อาทิตย์

 

หมายเหตุ : รายชื่อนักศึกษาที่ประกาศในตารางเป็นไปตามการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด