newupdate
ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งให้นักศึกษา รหัส 15
ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ทราบดังนี้

-         วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ยกเลิกการส่งเล่ม IS
       
วันเสาร์ที่
23 กรกฎาคม 2559 ยกเลิกการนัดประชุม กับผู้อำนวยการหลักสูตร (กลุ่มวิชา)

คณะกรรมการหลักสูตรฯ จะนัดประชุมนักศึกษาเพื่อแจ้งเรื่อง IS
ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยจะประกาศแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 16/07/59