ประกาศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(CEO MBA)
เรื่อง การส่งเอกสาร วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(
IS)

1.ให้นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)ที่ทำการลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระในภาคปลาย ปีการศึกษา2558 (3/2558)  ส่งเล่ม IS ที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับใบอนุมัติ(หน้าลายเซ็น) ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 จนถึง วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม  2559 เวลา 17.00 น.

***โดยเล่ม ISที่ส่งจะเป็นเล่มครั้งที่ 3(ปริ้นใหม่)  หรือ เล่มใหม่ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ได้

2..ให้นักศึกษาจัดทำ CD IS จำนวน 2 แผ่น ใส่กล่องให้เรียบร้อย โดยจัดทำหน้าปกกล่อง CD ตามรูปแบบที่กำหนดให้ ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่นักศึกษาทำการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

3.ในแต่ละแผ่น CD จะต้องประกอบด้วย 2 ไฟล์
   3.1
ไฟล์ข้อมูลรายงาน IS ทุกหน้า ให้ทำเป็นไฟล์ PDF เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น ห้ามแยกส่วนออกจากกัน      
3.2 ไฟล์ข้อมูลบทความ 10 แผ่น ให้ทำเป็นไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น

***หากมีข้อสงสัยติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย 02-697-6333/02-697-6886