ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)