หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา สำหรับ นักศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คลิ้กที่นี่ >>> ไฟล์เลขทะเบียนนักศึกษา

คลิ้กที่นี่ >>> วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เเละชำระค่าปรับพื้นฐาน 

 

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท
และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาทยกเว้นวิชา MB001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3,500 บาท
**ภายในวันที่ 8-18 มิถุนายน 2559** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น