ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
ข้อปฏิบัติในการรับหนังสือเรียน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1)
**วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2559**

วันจันทร์ – ศุกร์   :      ช่วงเช้า        เวลา 8.30 – 10:00 น.
                                                    ช่วงบ่าย      เวลา 12.00 – 13.00 น.
                                                    ช่วงเย็น       เวลา 17.00 – 19.00 น.
             วันเสาร์ – อาทิตย์:      ช่วงเช้า        เวลา 08:30 – 10:00 น.
                                                    ช่วงบ่าย      เวลา 12.00 – 13.00 น.

โดยนักศึกษามารับหนังสือได้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 หลังจากกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับหนังสือ

- กรณีที่หนังสือบางวิชายังไม่มา ให้นักศึกษามารับภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยประกาศแจ้งให้มารับหนังสือ โดยให้มารับในช่วงเวลาทำการของบัณฑิตวิทยาลัย