ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

**รหัสนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559**  

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ”ส่งเอกสารเพิ่มเติม” ให้ส่งเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เบอร์ติดต่อ 02-697-6333  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนวิชาปรับพื้นฐานทั้งหมด  4 วิชา โดยมีรายระเอียดดังนี้

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน                     6 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2559

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ              เริ่มเรียนวันที่  6 มิถุนายน 2559

ภาคเสาร์-อาทิตย์                               เริ่มเรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2559

รายชื่อวิชาเรียนปรับพื้นฐาน

- วิชา MB 001  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (คาบแรก วันที่ 6 มิถุนายน 2559 งดการเรียนการสอน เฉพาะนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ)

- วิชา MB 004  ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

- วิชา MB 005  ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

- วิชา MB 006  การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาทยกเว้นวิชา MB001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3,500 บาท

**ภายในวันที่ 8-18 มิถุนายน 2559** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

**รหัสนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559**

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

ชำระเงินในวันที่ 1- 14 สิงหาคม 2559 

เริ่มเรียนวันที่ 22 สิงหาคม 2559

คลิ๊กที่นี่ >>> ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา