บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA 

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

คลิ้กที่นี่>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบเช้า

คลิ้กที่นี่>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบบ่าย

คลิ้กที่นี่>>> เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์