มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิ้กที่นี่ >>>เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์