ผลการลงทะเบียนปรับความรู้พื้นฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)